משווים חבילות, בוחרים ומשלמים פחות!

תנאי שימוש

תקנון ותנאי השימוש באתר

התקנון מובא בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים כאחד.

 

תנאי שימוש באתר

hub4u בע"מ ח.פ 515062669 מפעיל המערכת,  המספקת ומפעילה אתר אינפורמטיבי ואיסוף פרטי בסיסים אודות משתמשים לקבל הצעות מחיר בתחומים שונים מחברות חיצוניות, הכל תחת הכתובת בwww.cutter.co.il ו/או תחת פעילות אחרת לשיקול דעת האתר (להלן:"החברה" ו/או "האתר", יובהר כי המונחים המוגדרים לצורך הנוחות בלבד).

 

טרם הרשמה ו/או המשך גלישה ושימוש בשירותי החברה מכל סוג שהוא, חשוב שתבדוק באם מותר לך לפעול באתר מבחינה חוקית, האם הינך מבין ומקבל את תנאי השימוש ואילו דינים, חוקים ותקנות חלים עליך. כל שימוש אחר באתר מלבד למטרה לשמו נועד מהווה הפרה של תנאי השימוש והתנאים הנוספים.

 

הקדמה

כל ביקור ושימוש באתר, בתכניו ובשירותים המוצעים בו או בכל אתר ו/או שירות שיחליף אותו מהווה הסכמה לתנאי השימוש שלהלן. במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש שלהלן, עליך להימנע משימוש באתר.

כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הינו מודע לתנאי השימוש באתר ומקבלם.

רק הכללים שיפורסמו בתנאי שימוש אלו יחייבו את החברה כלפי המשתמשים.

החברה שומרת על זכותה לשנות את תנאי השימוש מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי. יש להתעדכן מעת לעת באזור תקנון האתר לרבות לעניין מדיניות הפרטיות. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים, כמובן, גם לנשים. בסעיפים בהם כתוב בגוף יחיד תהווה הצהרה והסכמה של המשתמש לתוכן הדברים הכתובים וכמו כן ביתר הסעיפים בהתאם להקשר.

אתה מאשר בזאת כי הנך בעל כשרות משפטית ובגיל מספק על פי חוק ליצור חוזה מחייב.  עליך להיות בן 18 לפחות כדי שתהיה כשיר להשתמש באתר ו/או ברכישת שירות מהחברה. יצויין כי התחייבות כלשהי לאמיתות הנתונים הנמסרים באתר אלא תנאי העסקה תהיה בכפוף לתנאי נותן השירותים. על כן עליך לעמוד בדרישות נותני השירות והאתר לרבות אך לא רק אזרחות ישראלית, ת.ז בתוקף, כרטיס אשראי בתוקף שהונפק ומכובד בישראל, בעל דואר אלקטרוני תקין ופעיל, בעל כתובת בישראל ועוד דרישות שיעלו בהמשך ההתקשרות לצורך השירות המבוקש.

 

השימוש באתר

  1. הגדרות

 

 • "משתמש" ו/או משתמשים- מבקר באתר ו/או מבקר אשר השאיר פרטים באתר המביע הסכמתו לקבל חומר שיווקי ו/או הצעות מחיר.
 • "תנאים נוספים"- דרישות נוספות טרם קבלת שירות מנותן השירותים שיעלו בהמשך ההתקשרות מהאתר ו/או מצדדים שלישיים ו/או מגורמים נוספים כגון נותני השירותים.
 • "התקשרות המשך"- כל צורת התקשורת לרבות שיחת טלפון, מייל, הודעה שמתבצעת בין צדדים שלישיים ו/או נותן השירותים ובין אשר התעניינו בשירות ו/או מוצר מסוים.
 • "הזמנה סופית"- תנאי העסקה הסופיים כולל המחיר לתשלום וביצוע ההזמנה ע"י נותן השירותים.

 

2- הסכמה לתנאי השימוש

 

 • בעצם הכניסה ו/או הביקור באתר ו/או השימוש ו/או יצירת קשר במייל ו/או בכל מדיה אחרת הינך נותן את הסכמתך ואישורך כי קראת והבנת את תנאי שימוש שלהלן לרבות הצהרות הפרטיות העולה מתנאי שימוש זה אשר מופיעות בהמשך. במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש אנא הימנע משימוש בשירותים של החברה ו/או באתר לרבות השארת פרטים באתר או כל הסתמכות אחרת על תוכן האתר.

 

 • 3 – פעילות האתר

 

 • האתר מציע פלטפורמה אינטרנטית המאפשרת למשתמשיה להשאיר פרטים ולקבל פניות שיווקיות מצדדים שלישיים ו/או מנותני השירותים ו/או מי מטעמם.
 • למען הסר ספק למשתמשי האתר המעוניינים לשמוע יותר פרטים אודות המוצרים ו/או השירותים תינתן האפשרות להשאיר פרטים לצורך קבלת  פרטים נוספים אודות המוצר ומידע כללי אחר. בפעולתם זו של הלקוחות, מסכימים כי תימסר להם מעת לעת מידע רלוונטי אודות פעילות החברה ו/או שירותיה ו/או יצירת קשר ע"י צדדים שלישיים ו/או מנותנתי השירות ו/או מי מטעמם.
 • השארת הפרטים ייעשו באמצעות מילוי טופס, על דרישותיו כפי שיופיע באתר, בהתאם להקשר- הכל לשיקול דעת מפעיל האתר (להלן: "פניה").

4 – טיב השירות

 

 • החברה שומרת לעצמה את הזכות לפתח פעילויות וכלים טכנולוגיים נוספים באתר.
 • החברה אינה מתחייבת כי הכלים הטכנולוגים ו/או כל מרכיב באתר יפעלו באופן שוטף ותדיר. החברה תעשה את מירב המאמצים לתקן תקלות מערכת אך אינה מתחייבת על פעילות רציפה של האתר ו/או של דיוק המידע בה. יובהר, כי חלק מפעילויות האתר ו/או תכני האתר ו/או פונקצונאליות האתר מופעלות ו/או תלויות על ידי גורמים חיצוניים ו/או צדדים שלישיים שאינם תלויים בחברה. על כן יכול שיהיו עיכובים ו/או שיבושים בפעילות האתר. למשתמש לא תהיה כל טענה בעניין ובכלל לרבות הסתמכות לקבל שירות כלשהו בזמן קצוב כלשהו ו/או מענה ו/או שיחה עוקבת. אין להסתמך על הכתוב באתר, הגובר הוא העיסקה הסופית שהלקוח מסכם עם נותן השירותים בהסכם חתום.
 • לחברה תהיה הזכות, בכל עת, לשנות ו/או להפסיק כל מאפיין ו/או תכונה ו/או שימוש של האתר ו/או השירות, לרבות תוכן, שעות פעילות ו/או ציוד ו/או תנאים הנדרשים לצורך גישה ושימוש באתר ו/או בחלק מהאתר. החברה רשאית להפסיק הפצתו של כל מידע, לשנות ו/או להפסיק כל שיטת העברת מידע ורשאית לשנות את מהירויות העברת המידע או כל מאפיין אותות ו/או מאפיין שידור אחרים ו/או להוריד ו/או להוסיף כל מוצר ו/או שירות בכל זמן.
 • התוכן באתר נתון לשינוי בהתאם למדיניות החברה ו/או לתנאי נותני השירותים ו/או דרישות נותני השירותים ומדיניותהם ו/או מגבלות טכנולוגיות. האתר לא יישא באף אחריות לרבות אך לא רק בפניה שלא התממשה לעסקה ו/או להצעת מחיר ולמקרה שהצעת המחיר המופיעה באתר הייתה שונה מההצעה הסופית שניתנה ע"י נותן השירותים אשר סוכמה בפועל. התוכן הנקוב בהסכם ההתקשרות עם נותן השירותים הוא הגובר בעת  סתירה. על כן אין להסתמך על תוכן האתר ואין הוא הקובע. האתר עושה את מירב המאמצים להיות מעודכן בהתאם לתנאי נותני השירותים.
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות לפעול ולשנות מעת לעת את אופן השימוש באתר, התוכן המוצע בו ועוד. לחברה הזכות להעביר את האתר פיתוח עיסקי ולבצע שינויים לטובת מבקריו ובכלל. לאתר שיקול הדעת הבלעדי בנוגע להצגת התוכן, סידרו, אופיו, אורכו ועוד. עם זאת האתר לא לוקח האחריות על המהות התוכן לרבות המחירים הנקובים, תנאי העסקה באתר שמהווים אומדן בלבד. למען הסר ספק הצעות המחיר כפופות להסכם הסופי שייחתם מול נותן השירותים. יכול שיחולו שינויים במחירים מכל  סיבה שהיא, למשתמש לא תקום טענה כלשהי בעניין.

 

5 – הצהרת המשתמש

 

 • למעט מילוי טופס פניה באתר ועיון במידע האתר, חל איסור לעשות שימוש לרעה באתר ובתוכן האתר לרבות למטרות שאינן חוקיות או שיש בהן כדי לגרום לנזק, הטעיה, לעודד, לשדל להמריץ ולפעול בניגוד לחוק, פגיעה בזכויות קניין רוחני של צדדים שלישיים ובכלל, פגיעה בפרטיות של צד כלשהו, להתחזות כלקוח מתעניין, העלאת תכנים למטרת פרסום, הוצאת דיבה, השמצה, פוגעני, אסור לשימוש, להטיל אחריות על האתר ו/או לפגוע במוניטין האתר ומפעיליו ו/או כל פעולה אחרת שאינה הולמת את מטרת האתר. אסורה תקיפת האתר לרבות הטמעת תוכנות עויינות, סריקת האתר באופן ידני ו/או באמצעות רובוט ו/או כריית נתונים, כניסה לאזורים ללא  הרשאה, קבלת מידע שאינך מורשה לצפות בו, לרשום אחרים לקבלת השירות, שימוש באתר ומידע בו אלא רק להיתר שימוש הרשיון בתקנון זה, אסור לשמור את התכנים המופיעים באתר הן באזורים האישיים ככל שישנם והן באזורים ציבוריים לרבות על כונן קשיח ו/או מחשב המשתמש ו/או ברשת האינטרנט ו/או במייל לרבות צילומי מסך ו/או צילומי וידיאו של המסך. הפרה מס' זה יכולה להוביל לפגיעה בזכויות הקניין הרוחני של בעלי האתר והשלכות שבדין בהתאם.
 • המשתמש מצהיר כי לא ימסור פרטים שקריים וימלא את הטפסים הדרושים באתר.
 • הינך מצהיר כי כל המידע שנמסר על ידך נכון ומדוייק וכי הינך יודע כי יכול שכל המידע וחלקים ממנו יועברו לגורמים שלישיים ו/או מי מטעמם ו/או מי מטעם האתר כגון נותני שירותיים שונים ו/או מי מטעמם אשר מסתמכים עליו וזאת לצורך מתן שירות מדויק ואמין.
 • המשתמש מצהיר כי הינו מביע הסכמתו לכך שהחברה ו/או מי מטעמה ו/או צדדים שלישיים ו/או מי מטעמם יהיו רשאיים לפנות אליו מעת לעת בהצעות שיווקיות ופרסומיות, לרבות באמצעות דיוור ישיר, שיחת טלפון, הודעות SMS, דואר אלקטרוני, פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי ו/או באמצעות כל דרך תקשורת אחרת כלשהי וכי לא תהיינה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, לרבות על פי חוק הספאם סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982.
 • מידע שנמסר לחברה ו/או מועלה לאתר, לרבות מידע רגיש, מסמכים, הודעות, תמונות ועוד, מהווה היתר והסכמתך לכך כי האתר ו/או צדדים שלישיים ו/או נותני השירות יכולים לעשות שימוש במידע זה, לצורך שלשמן נמסר בין היתר לשם מתן הצעת מחיר והכל כדין בישראל. הכל בכפוף לתנאי השימוש, לתנאים הנוספים ולתנאי הפרטיות. הנך מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה ו/או כל צד שלישי שנמסר אליו המידע בגין הפרת זכויות קנין וזכויות פרטיות בכל הנוגע למידע.

 

6- המחירים והתנאים המופיעים באתר

 

 • האתר אינו נותן השירותים אלא רק אוסף פרטי מתעניינים בשירות על כל המשתמע מכך, מחירים מוצגים באתר as-is אך אין כל הכרח שיהיה זהות ו/או בקירבת מחיר הסופי של נותן השירותים בפועל. האתר מעדכן מעת לעת את תוכן האתר שלו ולאתר אין את היכולת לייצג ולהתעדכן בכל רגע נתון במחיר הסופי. על כן ייתכנו פערים ושינויים במחירים שמוצגים באתר לבין מחיר השירות בפועל כאמור.
 • תנאי העיסקה הסופית- למען הסר ספק לכל שירות יש תנאים ייחודים ולכל נותן שירותים יש הבדלים ועל כן המחיר הסופי שייקבע בפועל יהיה לפי תנאי נותני השירות ו/או  הסכם ההתקשרות שייחתם בפועל.
 • כאמור, ייתכן ויהיו הבדלים ושינויים בין אומדן המחיר שמוצג באתר לבין הסכם ההתקשרות הסופי. האתר אינו אחראי לכל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לך ו/או לצדדים שלישיים כתוצאה מכך. האתר עושה את מירב המאמצים להקפיד להישאר מעודכן במחירי נותני השירותיים האחרונים ותניאהם.

7- הסרת אחריות החברה

 

 • החברה מעמידה לרשות המשתמשים את האתר ככלי אינטרנטי לשימושם ואין לראות את החברה כאחראית על הטיפול בפניות או כמי שחבה באחריות כלשהי במענה לפניות ו/או נושאת באחריות לפעילות העולה מהצגת התוכן באתר לרבות הסתמכות על התוכן. יודגש, האתר מהווה מערכת לפניה ראשונית ו/או מתעניינים וקבלת אומדן בלבד בנוגע למחירים והתנאים והשוואה בין השירותים השונים, הכל לצורך קבלת הצעה למחיר סופי ותנאיה הסופיים מנותן השירותים הרלוונטית ו/או שתיבחר.
 • האתר עושה מאמצים לנטר את איכות התוכן המועלה לאתר אך אינו יכול לקחת אחריות בגין התוכן לרבות חומר שמועלה על ידי המשתמשים ו/או מחירים שמשמשים כאומדן בלבד ואשר מוצגים באתר.
 • המשתמש מכיר בכך שהשימוש באינטרנט כרוך לעיתים בהפרעות, שאינן בשליטת החברה ועל כן החברה לא תהיה אחראית לכל שיבוש ו/או לכל איבוד מידע בזמן העברת מידע על גבי האינטרנט. ייתכן והאתר בשלמותו ו/או חלקים מסויימים ו\או השירות בכלל יהיה לא זמין מעת לעת מכל סיבה שהיא, לרבות בשל תחזוקה שוטפת. בשל נסיבות התלויות בחברה וכן בשל נסיבות אשר אינן תלויות בחברה, יתכן שגישה לאתר ו/או לחלקיו ו/או לשירות תופרע, תושעה ו/או תופסק, באופן זמני או לצמיתות. המשתמש מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין נזק ו/או תשלום ו/או הפסד שייגרמו לו עקב האמור לעיל.
 • כל שימוש באתר הינו באחריות המשתמש בלבד. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהחברה אינה ממליצה ו/או מביעה דעה ו/או עורכת בדיקה איזה שירות ו/או איזו נותן השירותים מועדף.
 • החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות מפעם לפעם את אופן התקשורת באתר ומחוצה לו ו/או כל מדיה אחרת ו/או כל יכולת טכנולוגית אחרת.
 • יודגש כי התוכן המופיע באתר אינו מהווה הצעה ו/או שידול ו/או ייעוץ לביצוע רכישה מוצר כזה או אחר ו/או עם נותן השירותים כזה או אחר ובכלל.
  1. תוכן האתר

 

 • טרם ביצוע עיסקה עם נותן השירותים, ישקול היטב המתעניין את טיב העסקה, השלכותיה, מחירה ועל כן אין להסתמך על התוכן המופיע באתר. לא תקום כל טענה כלפי האתר לרבות נזק שנגרם למשתמש כתוצאה מהסתמכות על המידע המופיע באתר מכל סוג שהוא.
 • התוכן המוצג באתר נלקח מנותני השירותים, אין האתר לוקח אחריות על תוכן האתר.
 • אין לחברה כל אחריות לתוכן המופיע באתר , התוכן מתבסס על דרישות של צדדים שלישיים שיכולים לשנות מעת לעת את תמחורם, דרישותם ועוד. אין לאתר שליטה על הדרישות ועל כן אינה יכולה ואינה לוקחת אחראיות על התוכן המוצג באתר לרבות מחירים שנקובים באתר ו/או דרישות ו/או תנאי העסקה. ככל שמתקיימת התקשרות היא נעשית ישירות מול נותן השירות ולפי תניאהם.
 • החברה אינה אחראית לדיוק, לנכונות, לשלמות ולשימושיות של תוכן האתר. בשום נסיבות, החברה לא תהיה אחראית וכן לא תחוב בגין כל נזק ו/או הפסד שנגרמו בשל הסתמכות משתמש על מידע שהושג דרך האתר ו/או סופק על ידי החברה והינם באחריות המשתמש בלבד.
 • ככל שהאתר יהיה מורכב מלינקים חיצוניים בין היתר, לא תקום אחריות לאתר בעניין שמישות הלינקים, תוכנם, הסתמכות ועוד.

8 – פרטיות

 

 • החברה תעשה מאמץ סביר לשמור את פרטי המשתמשים ולא למסור פרטי המשתמשים שלא לפי תקנון זה, יובהר כי פרטי הטופס הממולא מועברים למי מטעם האתר לצורך יצירת קשר ומתן הצעה שיווקית ו/או אחרת. הנתונים לא עוברים לצדדים אחרים שאינם לשם מטרת מימוש מטרת האתר כל עוד אין הכרח חוקי לעשות כן, אולם פעילות האתר מבוצעת בסביבה מקוונת ולפיכך אין באפשרות החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות וככל שגורם חיצוני יחדור למידע השמור בידי החברה ו/או יעשה שימוש במידע זה לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה מכל מין וסוג שהוא.
 • המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי למעט אזורים אישיים אשר יוגדרו באתר וככל שיהיו כאלה, כלל הדיונים, הדירוגים במידה ויהיו, הערות, תגובות במידה ויהיו ו/או כל תשתיות הודעות ותקשורת באתר הינם פומביים ואינם מהווים תקשורות פרטיות (להלן: "המידע הפומבי"). יובהר כי המידע הפומבי הינו נגיש לכל המשתמשים ומבקרי האתר ולמנועי החיפוש השונים.
 • החברה רשאית לסרב לפרסם ו/או להעביר ו/או למחוק לאלתר כל תוכן שמסר משתמש בכל עת לרבות במידה ותמצא החברה כי המשתמש הפר תנאי שימוש אלה או שעשה מעשה ו/או מחדל הפוגע או עלול לפגוע בשירותים הניתנים באתר ו/או בחברה ו/או במשתמשיו ו/או מכל סיבה אחרת וללא צורך בנימוק כלשהו. לא תקום למשתמש טענה בעניין הסתמכות על הצגת הנתונים ואף טענה מאף סוג אחר לרבות טענות בעניין נזק שנגרם.
 • משתמשי האתר מצהירים כי ידוע להם כי החברה אוספת מידע סטטיסטי אודות פעילות משתמשיה באתר, בין היתר באמצעות שימוש בטכנולוגית cookies וכלים אנליטיים אחרים למטרות שיווקיות, עיסקיות ועוד ועל מנת להתאים את האתר להעדפות המשתמש.

 

Cookies הנם קבצי טקסט, שהדפדפן של המשתמש יוצר לפי פקודה ושומר על גבי הכונן הקשיח במחשב המשתמש. קבצים אלה מכילים מידע מגוון, לרבות הדפים שבהם המשתמש ביקר, משך הזמן ששהה באתר, מהיכן המשתמש הגיע אל האתר,מידע שהמשתמש מבקש לראות בעת הכניסה לאתר, ועוד.

 

 • משתמשי האתר מצהירים כי ידוע להם כי כל העברת מידע ו/או פעולה הקשורה לאתר על ידי המשתמש באתר נעשית על אחריותו, ולמשתמש לא תהיינה טענות ו/או תביעות כלשהן נגד החברה, מנהליה, עובדיה וכל הפועלים בשמה ו/או עבורה.
 • המשתמש מקנה לחברה זכות השימוש במידע הפומבי, הודעות ו/או מידע אחר לצורך קידום מכירות, פירסום, חקר שוק וכן לכל מטרה חוקית אחרת מבלי הגבלה של טריטוריה, זמן או כל הגבלה אחרת.
 • החברה תצפין את המידע האישי על פי כל דין ובהתאם למקובל לאותו אופי מידע.

 

9 – זכויות הקניין של החברה

 

 • כל הזכויות באתר לרבות עיצוב האתר, לוגו, ממשק, מבנה האתר, תוכנות, יישומים, קוד מחשב, קבצים גרפיים, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בו, הינן רכוש החברה וקניינה הרוחני.  אין להעתיק, לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי או אחר כלשהו, בתוכן האתר או כל חלק ממנו, ללא הסכמה מוקדמת ומפורשת בכתב מהחברה. כל הפרה של האמור בסעיף זה, עלולה לגרום לתוצאה של הפרת זכויות יוצרים, זכויות סימני מסחר ו/או זכויות קניין רוחני אחרות, באופן שעלול להשית על המשתמש עונשים ו/או קנסות פלילים ו/או אזרחיים.
 • יצויין כי כל החומר המשוגר ע"י המשתמשים לאתר החברה שייך לחברה בלבד.

 

10 – שינוי תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות

 

 • החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, ובכלל זה להפסיק, להשעות ו/או לבטל, את תנאי השימוש לרבות את מדיניות הפרטיות, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא חובת נימוק וללא חובה למסור הודעה בנדון. על אחריות המשתמש להתעדכן מעת לעת בתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות.
 • במידה והחברה תערוך שינויים בתנאי השימוש ו/או במדיניות הפרטיות, הינה רשאית להודיע על כך למשתמשים על ידי משלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני באמצעותה  פנה המשתמש  לחברה ו/או על ידי פרסום הודעה בדבר השינוי האמור באתר ו/או לפי כל דרך אחרת שיימצא לנכון האתר.
 • החברה ממליצה למשתמשיה לקרוא ולהתעדכן,  מעת לעת, בתנאי השימוש.

 

11- כללי

 

 • המשתמש יפצה את האתר על ההוצאות הכרוכות כתוצאה מהפרת תנאי שימוש ו/או מדיניות הפרטיות אלו לרבות טיפול משפטי ככל שיהיה.
 • המשתמש גולש ומשאיר פרטיו ומבצע פעולות נוספות שהממשק מאפשר וזאת בשיקול דעתו ועל אחריותו הבלעדית. המשתמש מוותר בעצם שימושו באתר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מהאתר העשויה לנבוע כתוצאה משימוש באתר והסתמכות על האתר. ככל שקמות טענות בנוגע לנותני השירות ו/או מי מטעמם מצד הלקוח ולהפך בין נותן השירותים ללקוח, ילבנו ויפתרו זאת הצדדים מבלי לערב את האתר ומנהליה. ככל שיגרר האתר לסכסוך בין הצדדים, מבלי שהדין מחייב זאת, יישא המשתמש בתשלום עבור ההוצאות הכרוכות בעניין לרבות הוצאות עו"ד של האתר. יתרה מכך אין האתר אחראי על דרך, תנאי, אופן ההתקשרות של נותני השירות עם הלקוחות ולא יישא באף נזק בעניין.
 • במידה וחשתם נפגעים מכל סיבה שהיא ניתן לפנות לאזור צור הקשר באתר ולדווח לאתר. האתר יבדוק את הפניה אך אינו מתחייב לנקיטת פעולה מסויימת וקבועה מראש ו/או לעדכן בעניין.
 • החברה לא תישא באחריות מכל סוג, בגין כל נזק שהוא, בין אם ישיר ובין אם עקיף, אשר נגרם עקב שימוש באתר.
 • כותרות הסעיפים נועדו לצרכי נוחות והתמצאות בלבד, ולא יעשה בהן כל שימוש לפרשנות תנאי השימוש.
 • כל זכות, סעד ו/או תרופה של החברה על פי תנאי שימוש אלו זה לא יגרעו מכל זכות, סעד ו/או תרופה אחרים של החברה.
 • שום ויתור, הימנעות מפעולה או מתן ארכה הניתנים על ידי החברה לא יחשבו כויתור על זכויותיה על פי תנאי שימוש אלו ו/או על פי כל דין, ולא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה  גזירה שווה לכל מקרה אחר, ולא יפגעו בזכותה של החברה לממש את זכויותיה בכל עת, ולא תשמע כל טענה בדבר ויתור או השהייה.
 • הדין החל על הפעולות באתר ועל תנאי שימוש אלה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות ייחודית ובלעדית לדון בכל תביעה ו/או בקשה העשויה להיות מוגשת בקשר לתנאי שימוש אלו נתונה לבית משפט בתל- אביב המוסמך לפי העניין.
 • חוסר התקפות של אחד או יותר מתנאי שימוש אלו לא תשפיע על תקפות תנאי שימוש אלו בכללותם. תנאי שאינו תקף או שלא ניתן לאוכפו יוחלף בתנאי תקף אשר יהיה קרוב ביותר לתנאי המקורי שאותו הוא מחליף, עד כמה שניתן על פי החוק.
 • במקרה של סתירה בין סעיפים בתנאי שימוש אלו יגבר הסעיף שעדיף מבחינה פרשנית בהתאם לכלל הניסוח ביתר הסעיפים של תנאי השימוש.

גלישה מהנה, צוות האתר . קאטר – חותך – חותך לך בהוצאות.

 

כדאי לדעת! בכל ביקור באתרנו, אחת לחודש לפחות, תוכלו לחסוך בין

15%-20%
חיסכון
בממוצע בהוצאות התקשורת החודשיות למשק הבית לחודש

רוצים להתעדכן בכל המבצעים החדשים ביותר?

הירשמו ותהנו מהמחירים הכי זולים בארץ!